Tilburg 300 jaar ouder dan gedacht

Tilburg 300 jaar ouder dan gedacht (update)

 

Tijdens archeologisch onderzoek in het centrum van Tilburg is een grote middeleeuwse nederzetting uit de 8e tot 11e eeuw ontdekt. De nederzetting plaatst de middeleeuwse bewoning van het stadsgebied van Tilburg drie eeuwen terug in de tijd en werpt een volledig nieuw licht op de vroegste geschiedenis van de stad.

 

HaVeP-terrein

Het archeologisch onderzoek vindt plaats op het voormalig HaVeP-terrein langs de Oude Goirleseweg in Tilburg. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van 150 woningen (eerste fase) op het vier ha grote terrein. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het opgravingsbedrijf ARCHOL BV (Leiden) in opdracht van de ontwikkelaar Volker Wessels BV en met medewerking van de gemeente Tilburg.

 

Lange bewoningsgeschiedenis

Het onderzoeksgebied kent een lange bewoningsgeschiedenis die opklimt tot in de Steentijd. Sporen van een boerenerf uit de Bronstijd (2000 – 800 vChr), een klein grafveldje uit de IJzertijd (500 – 15 vChr) en vondsten uit de Romeinse tijd (15 vChr – 450 nChr) markeren de verschillende fasen in de bewoningsgeschiedenis. Na de Romeinse tijd blijft het gebied tot in het begin van de 8e eeuw waarschijnlijk onbewoond. Daarna ontstaat een grote nederzetting die tot in de 11e eeuw bewoond blijft. Mogelijk dat de bewoning zich vervolgens verplaatst naar de locatie van het latere Korvel. In de late middeleeuwen en daarna wordt het terrein gebruikt als akkergebied. Rond 1900 werd de textielfabriek Van Puijenbroek (HaVeP) op het terrein gebouwd.

 

Karolingische – Ottoonse nederzetting

De vroegmiddeleeuwse nederzetting op het HaVeP-terrein beslaat een oppervlakte van minstens 1 ha en bestaat uit een dichte concentratie van tientallen gebouwplattegronden. Hiermee wijkt de nederzetting af van de gebruikelijke bewoning uit deze periode die meestal bestaan uit verspreid liggende boerenerven. Verder valt op dat het aangetroffen aardewerk voor een belangrijk deel bestaat uit importmateriaal uit de Rijnstreek. De omvang van de bewoning, de dichte concentratie van gebouwen en het importaardewerk wijst op een bijzondere nederzetting, mogelijk met een elite-karakter. De vondst van een fragment van een versierd benen voorwerp en een zilveren munt past in dit beeld Nieuwe inzichten.

 

De teruggevonden nederzetting plaatst de middeleeuwse bewoning van het stadsgebied drie eeuwen terug in de tijd en werpt een volledig nieuw licht op de vroegste geschiedenis van Tilburg. Tot nu werd aangenomen dat de bewoning startte rond de Heikese kerk in de loop van de 12e eeuw.

 

De lange bewoningsgeschiedenis van het HaVeP-terrein en het bijzondere karakter van de vroegmiddeleeuwse nederzetting laten zich ten dele verklaren door de landschappelijke en verkeersgeografische situatie. Het onderzoeksgebied ligt op een smalle dekzandrug die aan de west- en oostzijde wordt begrensd door laaggelegen, nat gebied. De bewuste dekzandrug was vanouds, mogelijk zelfs vanaf de prehistorie een van de weinige landschappelijke passages in Midden-Brabant waarlangs van zuid naar noord kon gereisd worden. Deze passage vormde in de middeleeuwen een belangrijke onderdeel van een landweg die vanuit Antwerpen naar het noorden liep, richt Vught bij Den Bosch.

 

Opendag opgraving HaVeP

Op woensdag 15 september wordt een open dag georganiseerd op de opgraving op het HaVeP-terrein. Geïnteresseerden kunnen vanaf 13.00 uur onder begeleiding de opgraving bezoeken en kennis maken met het werk van de archeologen.

 

Op het Havep-terrein in de wijk Korvel is een archeologisch onderzoek gaande. Er zijn hier al eerder sporen gevonden van bewoning in de oudheid.

 

Tussen de Afrikaanderstraat en de Oude Goirleseweg stond vroeger een textielfabriek. In het gebied is de afgelopen jaren ook al gezocht naar sporen uit het verleden. Dat gebeurde door grondboringen en het graven van sleuven. Toen bleken sporen aanwezig te zijn uit de Romeinse tijd (15 voor tot 450 na Christus) en de Middeleeuwen (1050 – 1250). Het karakter van deze bewoning is nog niet bekend, maar de archeologen veronderstellen dat het boerderijen zijn. Mogelijk gaat het om Middeleeuwse bewoning uit de ontstaansperiode van de wijk Korvel.

 

Bron: Gemeente Tilburg

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's