Archeologische vondsten in Neer

Archeologische vondsten in Neer

 

Waterschap Peel en Maasvallei gaat de 2,7 kilometer lange Neerbeek in Neer herinrichten en saneren. Voordat de grondwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Met resultaat.

 

Puntgave melkteil

Ter hoogte van het bruggetje over de Neerbeek aan de Gendijk is tijdens graafwerkzaamheden een melkteil ontdekt in de oude bedding van de Neerbeek (zie figuur 1). Een melkteil is een diepe aarden schotel met forse schenktuit, waarin vroeger de melk werd opgevangen tijdens het koeien melken. De aangetroffen melkteil dateert uit de achttiende of negentiende eeuw en is nagenoeg puntgaaf bewaard gebleven.

 

Klein erf uit de Nieuwe tijd

Eveneens ter hoogte van de Gendijk en de Napoleonsweg is een klein erf uit de achttiende eeuw aangetroffen. Het betreft restanten van een klein woongebouw van ca. 11 x 6 meter, waarvan de bakstenen fundamenten deels bewaard zijn gebleven (zie figuur 2). Het gebouwtje is omgeven door greppels die het erf afscheiden. In het westen ligt een opening, zodat ‘vrij verkeer’ van het gebouw naar de westelijk gelegen historische loop van de Neerbeek mogelijk was. Deze greppels zijn nog steeds herkenbaar in de perceelsindeling omstreeks 1830. Onmiddellijk naast het gebouw (richting Napoleonsweg) ligt een rechthoekige kalkkuil van ca. 2 x 1 meter. Deze kuil houdt vermoedelijk verband met het kalken van de binnenmuren van het gebouw. Een eerste blik op het vondstmateriaal plaatst het gebouwtje in de achttiende eeuw. De vindplaats is met zand afgedekt om oppervlakkige verstoringen te voorkomen. Het waterschap past de nieuwe meander in de Neerbeek aan, zodat de vindplaats buiten de verdere werkzaamheden blijft.

 

Gebouwtje met funderingen uit mergelsteen

Net ten noorden van de schans zijn resten van een gebouwtje aangetroffen dat deels door de historische loop van de Neerbeek is weggespoeld. De restanten die nu nog zichtbaar zijn, zijn twee muren, opgebouwd uit mergelblokken, die haaks op elkaar staan (zie figuur 3). Een duidelijke functie of ouderdom van het gebouwtje is tot op heden onduidelijk. Mogelijk houdt het verband met de nabijgelegen schans. De vindplaats wordt met zand afgedekt om oppervlakkige verstoringen te voorkomen. Het waterschap past de nieuwe meander in de Neerbeek aan, zodat de vindplaats buiten de verdere werkzaamheden blijft.

 

Herinrichting

De Neerbeek is onderdeel van de Tungelroysebeek. Waterschap Peel en Maasvallei is gestart met de herinrichting en sanering van de laatste trajecten van de Tungelroysebeek. Doel van de herinrichting en sanering is dat er weer een natuurlijk meanderende en schone beek komt en dat het waterpeil wordt aangepast aan de nieuwe functies in het beekdal. Naast herinrichting en sanering van de 2,7 kilometer lange Neerbeek, zorgen het waterschap en de gemeente voor vernieuwing van drie aanwezige vistrappen en de aanleg van een vissteiger.

 

In 2011 klaar

De herinrichting en sanering van de Neerbeek duurt ongeveer een jaar. Er kan overlast ontstaan door vrachtwagens. Halverwege 2011 zijn alle werkzaamheden afgerond. De Tungelroysebeek is over haar hele lengte van 35 kilometer dan weer een prachtig slingerende beek en een leefgebied voor tal van planten en dieren.

 

Integraal plan

Er zijn verschillende doelstellingen in het gebied: beekherstel, structuurverbetering van de landbouw, realisatie van nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden. Integraal wil zeggen dat deze verschillende doelstellingen gelijktijdig en in onderlinge samenhang worden aangepakt. Er is veel overlegd met belanghebbenden, zoals grondeigenaren, gemeenten en belangenorganisaties, om te komen tot een goed herinrichtingsplan. Met agrariërs is kavelruil gerealiseerd en zijn afspraken gemaakt over maximale waterpeilen voor de diverse teelten. Met natuurinstanties is gesproken over ‘vernatting’ waardoor zich nieuwe, kwalitatief hoogwaardige natuur kan ontwikkelen in en rond de beek.

 

Het project is mogelijk door financiële steun van Actief Bodembeheer De Kempen, Waterschap Peel en Maasvallei, Europese Unie, Rijksoverheid, Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg.

 

Bron: Waterschap Peel en Maasvallei

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's